Nová oznamovací povinnost

30. 08. 2018
Nová oznamovací povinnost

Vláda v červnu schválila návrh zákona (daňový balíček) pro r. 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Jednou z novinek bude zavedení oznamovací povinnosti pro plátce daně u daňově osvobozených příjmů nebo příjmů, které jsou osvobozeny na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.

 

Novela se týká příjmů plynoucích nerezidentům ČR ze zdrojů na území ČR (ZODP § 22), z nichž je daň vybíraná srážkou (ZODP § 36). Klasicky se může jednat například o dividendy, úroky z úvěrů, nebo licenční poplatky, které jsou vypláceny zahraničním korporacím. Tyto transakce, pokud nebudou podléhat srážkové dani, budou muset být nově oznámeny na FÚ plátcem daně.

 

Forma oznámení

 

Oznámení by se mělo provádět obdobně, jako tomu je v současnosti o příjmů, kde se srážková daň aplikuje. Pro plátce daně tedy vznikne povinnost identifikovat zahraničního příjemce a nahlásit okolnosti týkající se patřičné transakce. Termín pro podání oznámení je do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k výplatě příjmu.

 

Sankce za porušení oznamovací povinnosti

 

Za nesplnění povinnosti hrozí plátci daně sankce až do výše Kč 500.000,- a pro subjekty, které musí provádět hlášení elektronicky (auditované účetní jednotky a subjekty s datovou schránkou) mohou být sankce dokonce ještě vyšší.

 

Výjimky

 

Povinnost reportovat se netýká daňově osvobozených transakcí v částce nepřevyšující Kč 100.000,- v kalendářním měsíci. Dále může správce daně v případě závažných důvodů zprostit oznamovací povinnosti až na dobu 5 let.

 

 

Kompletní obsah novely naleznete na portálu Ministerstva Financí, viz odkaz níže:

 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2018/strucne-shrnuti-navrhu-zakona-kterym-se-32135