Kypr – sankce za opožděné podání výroční zprávy

06. 09. 2019
Kypr – sankce za opožděné podání výroční zprávy

Na Kypru došlo k úpravě zákona*) a zavádějí se nové sankce za neplnění povinností ve smyslu včasného, řádného a kompletního podání výroční zprávy (Annual Return) do lokálního rejstříku (Registrar of Companies). Zákon nabývá účinnosti 18.12.2019.   

 

Nově se zavádí pravidlo, kdy každoroční podání výroční zprávy se považuje za kompletní pouze v případě, pokud jeho nedílnou součástí jsou i účetní výkazy společnosti (Financial Statements) za patřičné období. Výroční zprávy se podávají na rejstřík 28.1. příslušného roku za rok předchozí. V praxi to znamená, že 28.1.2020 bude termín pro podání výroční zprávy společnosti „XY LTD“ za rok 2019, která musí obsahovat auditované účetní výkazy společnosti za rok 2018. Nesplnění povinnosti vede k administrativním pokutám.

 

Administrativní pokuty za pozdní podání výroční zprávy jsou následující:

 

EUR 50 --- jednorázová pokuta za pozdní podání;

EUR 1/denně --- za každý den z prodlení po dobu 6ti měsíců;

EUR 2/denně --- za každý další den po 6ti měsících.  

 

A to až do maximální výše pokuty ve výši EUR 500.

 

Kromě toho, pokuty se násobí počtem období, za které nebyly výkazy řádně podané. V našem výše uvedeném případě společnosti „XY LTD“, pokud bude tzv. defaultní v podání výkazů i za období 2016, 2017 a 2018, pak může rejstřík vystavit pokuty až do výše 3 x 500 EUR.

 

Za zmínku stojí rovněž nové pravidlo platné od 18.12.2018, kdy Registr společnosti nepřijme žádost o výmaz společnosti z rejstříku do té doby, než budou řádně uhrazeny všechny dlužné poplatky (např. Levy Fee) a podané všechny výroční zprávy jejichž nedílnou součástí budou i výkazy společnosti.

 

*) Companies Law Cap.113, specifically, Law 149(I)/(2018)